Politiske fokusområder

Fokusområder
FN-forbundet arbejder for en verden, hvor der er fred mellem verdens folk og lande; en verden hvor ret står over magt, og hvor alle mennesker kan leve i sikkerhed. Vi er nået langt i retning af fred, men væbnede konflikter er stadig en del af hverdagen for millioner af mennesker verden over.
FN-forbundet arbejder derfor for, at Danmark aktivt bakker op om konfliktforebyggelse og konfliktløsning verden over i henhold til folkeretten og FN-pagten.
Menneskerettigheder
FN-forbundet ønsker, at det enkelte menneskes rettigheder og beskyttelsen heraf skal stå centralt for fungerende stater og samfund og i det globale samarbejde mellem stater.
FN-forbundet vil derfor lægge vægt på både specifikke menneskerettighedsspørgsmål og på behov for integration med andre områder som f.eks. udvikling eller fred og sikkerhed. Danmarks efterlevelse af forpligtelserne på menneskeretsområdet vil ligeledes stå centralt for vores arbejde.
Bæredygtig global udvikling
I sommeren 2012 samledes verdens ledere, civilsamfund og virksomheder til topmøde om bæredygtig global udvikling. Forventningerne til mødets resultat var høje og blev ikke indfriet. Topmødet endte med et udvandet slutdokument med gode intentioner, men alt for få bindende mål og forpligtelser.
Slutdokumentet overlod det til diverse aktører, herunder FN, at konkretisere og implementere hensigterne. Det gælder bl.a. hensigterne om etablering af et nyt bæredygtighedsforum i FN, fastsættelse af nye bæredygtighedsmål (SDG'er), samt finansiering af bæredygtig udvikling.
FN-reformer
I slutningen af 90'erne og første halvdel af 00'erne blev et større reformarbejde af verdensorganisationen startet. Initiativerne tog fat både i de politiske og de organisatoriske problemer, som prægede og i stort omfang stadig præger FN.
Reformarbejdet introducerede nye principper og nye multilaterale organer i FN's arbejde, men var begrænset af de rammer, som FN-pagten fastlægger. Pagtens værdigrundlag, med vægt på international fred, konfliktløsning, menneskerettigheder, retssikkerhed og global udvikling, er stadig helt afgørende for internationale relationer. Men en global grundlov, som nu nærmer sig de 70 år, er nødvendigvis ude af takt med tidens problemer på en række punkter. Det gælder den reducerede betydning af national suverænitet, de grænseoverskridende virkninger af miljøskader og klimaudvikling såvel som den globale karakter af økonomiske kriser.
En revision af FN-pagtens organisatoriske principper og indbyggede handlemuligheder er i høj grad ønskelig. Men en sådan omskrivning ligger næppe inden for mulighedernes rækkevidde inden for en overskuelig årrække. Derfor er det helt nødvendigt, at det reformarbejde, som allerede er igangsat, nu videreføres og udbygges.
Civilsamfundets rolle
En voksende erkendelse af et globalt ansvar har sit udgangspunkt i civilsamfundene. Imødekommelse af denne erkendelse kræver en væsentlig styrkelse af FN-systemet og dets effektivitet. Selvom FN i sit udgangspunkt er et mellemstatsligt forum, spiller relationerne mellem FN-institutioner og NGO'er samt andre civilsamfundsorganisationer (CSO'er) en voksende rolle for forståelse af FN's betydning. I takt med udviklingen har der i de seneste årtier været en markant vækst i antallet af private organisationer- ikke mindst i udviklingslandene - som på forskellige måder kommer i berøring med spørgsmål og problemer, som har en FN-vinkel.
Det er vigtigt at bidrage til oplysningsvirksomhed både i Danmark og i andre lande, der kan medvirke til, at NGO'er og CSO'er kan oparbejde et folkeligt fundament og engagement bag FN's arbejde.

Især civilsamfundsorganisationer, der arbejder med rettighedsspørgsmål, er under pres både nationalt og internationalt og udsættes mange steder for forfølgelse. Det skal Danmark arbejde for at stoppe. Men også nationalt har danske organisationer oplevet begrænsede muligheder for medindflydelse, ikke mindst i forhold til at kunne medvirke til Danmarks indsats i FN, herunder i FN's generalforsamling.

 

 

 

 

>> Bæredygtig global udvikling

Med FN's Verdensmål er vi kommet et stort skridt videre mod global bæredygtighed. Målene er rettet mod både i-lande og udviklingslande, og kræver en samlet indsats for at blive en succes. Mange danske NGO'er og netværk forholder sig til og arbejder ud fra Verdensmålene. FN-forbundet skal også tage udgangspunkt i målene og være en aktiv samarbejdspartner i relevante netværk. Selvom vi vælger Mål 16 som omdrejningspunkt for vores arbejde, er det vigtigt at fastholde gennemførelsen af de 17 mål i sammenhæng.

 

>> Et styrket FN

Siden 1945 har Verden ændret sig, og dermed har den virkelighed, FN blev skabt til at virke i forhold til, også ændret sig. FN-forbundet vil videreføre det igangsatte arbejde med at udvikle og opdatere forslag til reformer af FN, bl.a. sådan at FN er rustet til at løse sine opgaver i forhold til de 17 nye bæredygtighedsmål.

 

>> Fred og Konfliktløsning

Danmark ydede en stor indsats i forbindelse med etableringen af FN's princip om ansvar for at beskytte (Responsibility to Protect) og har en ledende rolle i forhold til at drive et netværk af nationale kontaktpersoner (the R2P focal point network) - netop forhindring af eskalering af konflikter er en hjørnesten i R2P. En styrkelse af dette arbejde vil være en naturlig udmøntning af Danmarks målsætning om at fremme fred, sikkerhed og beskyttelse.


>> Menneskerettigheder

FN-forbundet finder det afgørende, at kendskab til menneskerettigheder og folkerettens principper bliver en integreret del af undervisningen i folkeskolen fra de tidligste klasser. Det er derfor vigtigt at bruge de internationale mekanismer, der kan forsvare og fremme rettighederne, og dermed også leve op til Mål 16's retfærdigheds-fokus. Hensynet til menneskerettigheder er efterhånden blevet en velintegreret del af bæredygtighedsdagsordenen.

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]